Depèn de tu

Blog dissenyat conjuntament amb Laura Gómez. www.dependtu.blogspot.com

Una fotografia no és una simple imatge en dues dimensions sinó que adquireix profunditat amb les sensacions que provoca i els records que evoca. El cervell és curiós i creatiu i imagina seqüències de fets que podrien ser l’origen d’aquella imatge.
Heus aquí la premissa per encetar aquest blog:
Deixeu-vos portar per tot allò que us suggereix la vostra percepció visual i convertiu-ho en històries. No calen llargs paràgrafs, ni paraules de poeta, només cal donar volum a allò que veieu.
.
Una fotografía no es una simple imagen en dos dimensiones sino que adquiere profundidad con las sensaciones que provoca y los recuerdos que evoca. El cerebro es curioso y creativo e imagina secuencias de hechos que podrían ser el origen de aquella imagen. He aquí la premisa para iniciar este blog:
Déjate llevar por todo lo que te sugiere tu percepción visual y conviértelo en historias. No hacen falta largos párrafos, ni palabras de poeta, sólo hay que dar volumen a lo que ves.

A picture is not just a simple 2D image. It acquires depth from the sensations that it causes and the memories that evokes. The brain is curious, creative and imagine sequences of events that could be the origin of that image. Here’s the premise to start this blog:
Let your imagination be leaded by everything your visual perception suggests you and turn it into stories. No long paragraphs or poet words are needed, just give volume to what you’re seeing.

%d bloggers like this: